Tìm kiếm

Chỉ cần đổi hướng

22/05/2023 21:15

KHÔNG PHẢI LÚC NÀO KIÊN TRÌ CŨNG CÓ KẾT QUẢ. ĐÔI KHI VIỆC BẠN CẦN LÀM ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “ĐỔI HƯỚNG” MÀ THÔI

Làm việc gì cũng đừng nên cố chấp quá. Kiên trì không đồng nghĩa với chuyện “làm mãi một kiểu”, “đi mãi một đường”.

Thử nghiệm nào cũng cần có giới hạn.

Đôi khi, mọi chuyện không phải do năng lực bạn yếu kém hay cách làm của bạn sai, mà chỉ đơn giản là đổi sang một hướng khác.

St

Các tin tức khác